KONTAKTUJTE NÁS
všeobecné informácie
0907 052 624

POHOTOVOSŤ
nahlasovanie porúch a opráv
0907 948 127

Služby

Správa bytov

Komplexná správa bytových domov - evidencie, účtovníctvo, pohotovostná služba, ...

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, fondu prevádzky, zálohy, mzdová agenda, vyúčtovanie, neplatiči, ...

Stavebníctvo

Murárske práce, rekonštrukcie, zateplenie, drobné opravy v interiéri, ...

Reality

Komplexné služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a zámen nehnuteľností. Vrátane právneho servisu.

Polyfunkčné objekty

Komplexná správa - upratovacie služby, zabezpečovanie ochrany majetku, údržbárske práce, ...

Správa bytov

Obstaráváme služby pro vlastníky bytov a nebytových priestorov alebo společenstva.

Prevádzka domu

 • údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu a priľahlého pozemku,
 • vedenie účtu domu v banke
 • pravidelné vykonávanie obhliadok objektu,
 • spracovanie kalendára všetkých druhov revízií, sledovanie ich včasného vykonania,
 • zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení.

Zabezpečíme

 • dodávku tepla, vody, odvádzanie odpadových vôd,
 • prevádzku a údržbu výťahov,
 • deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii,
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám,
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu,
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky,
 • výmenu vodomerov a meracej techniky.

Právo a legislatíva

 • opatrení voči neplatičom,
 • vymáhanie nedoplatkov cestou
  vystavovanie písomných výziev,
 • posudzovania návrhov obchodných zmlúv a zmlúv o dielo,
 • pravidelné úpravy a aktualizácie existujúcich zmlúv,
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií,
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi.

Zaujala Vás naša ponúka?

Účtovníctvo a ekonomická oblasť

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva.

Spracovania účtovníctva

 • prevzatie účtovných dokladov a následné zaúčtovanie,
 • evidencia DPH.
 • evidencie jázd a majetku,
 • ročnú účtovnú uzávierku 
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch.

Zabezpečíme

 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení,
 • vedenie osobitného účtu Fondu prevádzky údržby a opráv,
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov,
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu,
 • evidencia zálohových platieb,
 • kontrola cenovej a vecnej fakturácie prác v objekte.

Mzdová agenda

 • výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov,
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad,
 • príprava obálok s výplatnou páskou,
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov,
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • príprava bankových prevodov,
 • spracovanie potrebných potvrdení.

Zaujala Vás naša ponúka?

Stavebníctvo a technická oblasť

Odborná konzultačná činnosť, zabezpečenie podkladov, výber dodávateľa

Stavebníctvo

 • veškeré murárske prace,
 • drobné opravy v interiéri,
 • hydroizolácia spodnej stavby,
 • zateplenie obvodového plášťa,
 • rekonštrukciu balkónov,
 • rekonštrukciu loggií,
 • sanáciu schodiskových stien,
 • hydroizoláciu a tepelnú izoláciu plochej strechy,

Obnova bytových domov

 • odborná konzultačná činnosť,
 • vypracovanie časového harmonogramu obnovy,
 • odborné zastupovanie pri komunikácii s projektantom,
 • vypracovanie kritérií pre výber dodávateľa obnovy bytového domu,
 • prepočet úspor po obnove bytového domu,
 • vedenie a kontrola stavby.

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie podkladov a podanie žiadosti na stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie,
 • stavebný a technický dozor,
 • spracovanie podkladov pre podanie žiadosti na ŠFRB alebo o úver z komerčnej banky,
 • energetické poradenstvo,
 • optimalizácia a znižovanie nákladov na vykurovanie a TÚV.

Zaujala Vás naša ponúka?

Reality

Zaisťujeme komplexné služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a zámen nehnuteľností.

Kúpa, predaj, prenájom

 • kompletný právny servis, daňové poradenstvo a zastupovanie v konaní na katastri,
 • zákazníkom s nehnuteľnosťami v našej správe poskytujeme prednostný servis.

Zabezpečíme

 • vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy,
 • zabezpečenie znaleckých posudkov, geometrických plánov,
 • vysporiadanie majetkových vzťahov,
 • vybavenie stavebného povolenia,
 • listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, pozemnoknižné výpisy
 • vybavenie hypotekárnych a spotrebiteľských úverov
 • zabezpečíme úschovu kúpnej ceny. 

Vyťažovanie nehnutelnosti

 • nevenujeme sa danej oblasti ako realitná spoločnosť, vyťažujeme nehnuteľnosti len pre našich klientov.

Zaujala Vás naša ponúka?

Polyfunkčné objekty

Komplexná správa rezidencií a multifunkčných komplexov.

...

 • ….

Poskytujeme

 • upratovacie služby,
 • starostlivosť o okolie,
 • zimnú údržbu,
 • zabezpečovanie ochrany majetku, vlastníkov,
 • údržbárske a servisné práce,
 • čistiarenské služby,

Neštandartné služby

 • sme pripraveni ponúknuť rešienie i pro neštandartné situácie, 

Zaujala Vás naša ponúka?