17. December 2020
Požiarna prevencia v Slovenskej republike
Oblasť požiarnej prevencie patrí medzi dôležité zložky a súčasti Hasičského a záchranného zboru. Samotným zmyslom a hlavnou úlohou požiarnej prevencie je ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia. Úlohou požiarnej prevencie je teda ochrana života a zdravia fyzických osôb teda občanov, ale taktiež aj ochrana majetku fyzických osôb a právnických osôb. Chráneným záujmom je taktiež ochrana životného prostredia. Požiarnu prevenciu je potrebné vnímať ako neoddeliteľnú súčasť typického a bežného života každého občana. Riziko vzniku požiaru nie je možné nikdy úplne vylúčiť, je však možné riziko vzniku požiaru znížiť, prípadne eliminovať. K jeho zníženiu prispieva práve ľudský faktor, ktorý môže ovplyvniť či už jednotlivec, skupina osôb, prípadne celá spoločnosť. Uvedomelosť je v prípade vnímania požiarnej prevencie veľmi dôležitá nakoľko samotná zodpovednosť a obozretnosť občanov prispieva k zníženiu pravdepodobnosti vzniku požiarov. Zodpovedný a rozvážny prístup jednotlivca je jednoznačne dôležitým prvkom pri predchádzaní vzniku požiarov. Požiarnu prevenciu môžeme charakterizovať ako výkon kontrolnej činnosti (protipožiarnych kontrol), ako posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a ako preventívno-výchovnú činnosť smerom k verejnosti.
1. Protipožiarne kontroly majú za úlohu kontrolovať skutočný stav a jeho súlad s právnymi predpismi. Výsledkom kontroly môžu byť napríklad zistené požiarne nedostatky (napríklad zle umiestnené hasiace prístroje, zatarasené únikové cesty, zatarasené schodištia v bytových domoch a pod.) ☝️
2. Posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb má za úlohu posudzovať projektovú dokumentáciu stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovať stavby z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní podľa stavebného zákona (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné konanie). ☝️
3. Preventívno-výchovná činnosť je činnosť orientovaná smerom k laickej verejnosti, teda k občanovi. Jej úlohou je vzdelávať verejnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Vzdelávanie verejnosti v tejto oblasti je dôležité najmä z dôvodu aby sa občan vedel správne zachovať v prípade vzniku požiaru, aby vedel reagovať v prípade vzniku požiaru, aby vedel ako unikať z miesta zasiahnutého požiarom, prípadne aby vedel akým spôsobom sa má v týchto situáciách správať. Táto činnosť je realizovaná napríklad prostredníctvom dní otvorených dverí na hasičských staniciach, prostredníctvom besied, rozhlasových a televíznych diskusií, prostredníctvom seminárov a konferencií, prostredníctvom masmediálnych komunikačných prostriedkov a pod. ????
‼️Požiarna prevencia je možno zdanlivo málo rozšírenou a vnímanou oblasťou v spoločnosti. Pravdou je, že táto oblasť by mala byť vnímaná veľmi aktívne. Na požiarnu prevenciu je potrebné dbať v mnohých sférach bežného života. Je potrebné mať na pamäti skutočnosť, že riziko vzniku požiaru je takmer všade a iba zodpovedným a uvedomelým prístupom každého jednotlivca môžeme vzniku požiaru zabrániť, a tým ochrániť život a zdravie, uchrániť majetkové hodnoty a zároveň zabezpečiť aj ochranu životného prostredia ‼️
Foto: Na fotografiách môžte vidieť zatarasené únikové cesty a nesprávne umiestnené alebo neprístupné hasiace prístroje a hydranty, HaZZ

zdroj: Facebook HaZZ
Naspäť
Kontaktujte nás
Aramis s.r.o.
Župná 7
Zlaté Moravce
 
0907 052 624
info@aramis-sprava.sk
Odber noviniek
Prihláste sa k odberu našich noviniek
a buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný
súhlas so spracovaním osobných údajov
©2021 www.aramis-sprava.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal